Khe-he - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
khehe

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Divi_G Puksts ]

Jul. 21st, 2011|01:52 am

rasbainieks
interesanti, ka tu ieliec tekstu, kura izlasīšanai ir vajadzīga krietni vairāk nekā minūte un tad pārdzīvo, ka komentāri nepienāk gaidītajā ātrumā :)
have a nice cirting, dažiem no mums ir guļams laiks.
Link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.