Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Aug. 29th, 2017|09:44 am

kaszczejs
Nu un vēl dāmu volejbols. Būs arī vīri, starp citu.

Pirms spēles.


Pāris sekundes pēc iepriekšējā kadra.
To bumbu viņas, starp citu, izvilka - nākamajā bildē redzams pretinieces apstulbums.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.