Mazāk [entries|archive|friends|userinfo]
Cits cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 7th, 2017|10:19 pm]
Vai internetā ir kāda vieta, kur var klausīties mūziku, uz kuru neattiecas autortiesības?
link5 dun dun|dun dun

navigation
[ viewing | most recent entries ]