Nezāles neiznīkst's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
Nezāles neiznīkst

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

pm [22 Jan 2021|07:55am]
Personības meklējumos:

Izlasīju kārtējo interviju ar interesantu cilvēku, un atradās atbilde:
būsim pazīstami, te jan09
- esmu amatieris multidiletants -
5 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 22nd, 2021 ]
[ go | previous day|next day ]