Nezāles neiznīkst's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
Nezāles neiznīkst

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

kuda blin? [13 Jun 2019|08:49am]
To Dublin.

Sen nebiju lidojis ar Ryanair, piepilsétas buss, tikai lidojosh, kájám vietas nav, josta ap vidukli ciet neiet.
Liels pluss, ka piezeméshas laiká NEVIENS neaplaudéja, un, lidmashínai ripinoties, tikai viens pieleca kájás un kéra bagázhu (polis starp citu, kurva).
45min jau var pieciest :)

Priekshá 3.5h ar starppilsétu busu, ripojosho ;)
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | June 13th, 2019 ]
[ go | previous day|next day ]