iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 8th, 2022|10:17 pm

dombrava
Tas tikai parāda to, ka cilvēka būtība var būt skaista neatkarīgi no citu skaistuma etaloniem un tā, kāda virsbūve tikusi gēnu loterijā. Man šķiet, ka es vairs nesaprotu savu bērnības uztveri, kāpēc ko konkrētu uzskatīju par skaistu.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: