iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 22nd, 2021|09:17 am

mapats
Nešaubies ne mirkli, gaismas nesēji ir un uzrodas visneiedomajamākajos cilvēkos paša apkārtnē. Tas var būt jebkurš, tikai klusē.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: