iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

vēstules no ošu zemes Aug. 2nd, 2021|07:42 am

iokaste
Patīkams atklājums ir Skaidrīte Kaldupe - pa vienam dzejolim katru rītu. Grāmatiņu izvilku no apmaiņas kastes blakus Mārupītes zaļajam veloceliņam; mistkastes zīlītes gēni neļāva garām pabraukt.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: