iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 4th, 2021|01:19 pm

gnidrologs
Žurnālisti ir nicināmi establišmenta pakalpiņi. Nedomāju, ka viņiem speciāli kāds maksā, viņi vienkārši ir bezprincipiāli padibenes, kas tā pat vien pazemīgi pilda diktātu no augšas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: