iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 4th, 2021|11:15 am

extranjero
Es jau neesmu Latvijā un nevaru atbildēt. Būs interesanti uzzināt. Un ēstuves mani interesē, jo būšu aizņemts un nebūs daudz laika pašam gatavot.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: