iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 3rd, 2021|10:35 pm

resort
ir. visur prasa QR kodu un atsūkāt. ja atsakās sūkāt, nu neko... mēģināts nav zaudēts. bet liela iespējamība, ka tomēr pretī nerunās
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: