iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 17th, 2021|10:30 am

iokaste
mājās dažās vietās stāv dēļi un brusas. piekārtoju un sapratu, ka tās ir kā lielas ikebanas.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: