Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Telefonsaruna patika. Strīdējāmies par politiku un demokrātiju. :)
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry