sen jau vairs nestopoju -- Day [entries|friends|calendar]
būs savādāk

[ website | mājene ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Ķemeri [14 Feb 2009|07:53pm]

Esot bīstami staigāt.
Ledus visur.
post comment

navigation
[ viewing | February 14th, 2009 ]
[ go | previous day|next day ]