kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 30th, 2021|04:47 pm

helvetica
Kā jūs sagaidāt/sveicināt savus mājās pārnākušos mājiniekus? Skrienat uz gaiteni mesties ap kaklu un bučot uz visām ausīm? Pabļaujat no istabas sveicienu un gaidāt, kad ienākušie noausies un ienāks telpā, kurā esat? Pabļaujat un neko negaidāt? Nepabļaujat pat? Kā?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.