kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

platītes Mar. 15th, 2021|06:59 pm

helvetica
Klausos Deivida Bovija Blekstāru. Netiku to iepriekš ne reizi klausījusies. Pat vienu dziesmu līdz galam ne. Skat, ne pieci gadi nepagāja, kad netraucēti, bez kontekstiem un emocijām uzņemt pilnā apmērā. Dievīgi.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.