kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 3rd, 2020|10:41 am

helvetica
Atliek vien nošķaudīties sabtransā kā visi pusmuši un izkārdeguni veikli uzmauc uzmuti rūpīgi līdz acīm. Divreiz braucu, divreiz tā gadījās, bet tas no putekļiem, ar kuriem pilnā vidē pēdējā laikā daudz jāstrādā
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.