kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Gribi būt par Mediņa skolas direktoru? HĀHĀHĀĀĀĀ Jul. 22nd, 2020|11:14 am

helvetica
"No pretendentiem tiek sagaidīta atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība, vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā, labas vismaz divu svešvalodu zināšanas." "Tāpat vēlama esot darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm, zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem, zināšanas par kultūras nozari un īpaši par mūzikas nozari, izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu, spēja vadīt komandu un stratēģiskais redzējums."

Direktoram tiks nodrošināta 1286 eiro bruto mēnešalga.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.