kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 20th, 2020|09:01 am

helvetica
"Saules akmens" ir forši postmoderns. Uz stikla debesskrāpja fasādes izgaismota "tintnīciņa" jeb vienstāva dzīvojamais namiņš. Varbūt pat kaut kāda etnogrāfiskā klēt, semantiskajai papildus slodzei, bet, nu, kontrasts tik un tā šarmon.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.