kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 4th, 2020|03:54 pm

helvetica
Izklaidējošs un izglītojošs nieciņš pašizolācijas laikā, intelektuālā tonusa uzturēšanai :D

Stranga par Ulmaņa autoritārā režīma saimniecisko politiku

Lancmanis par Eiropas pilīm un Latviju
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.