kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Uzzinu pēdējā May. 28th, 2018|11:22 pm

helvetica
Tās, ko mēs dēvējam par akācijām, esot robīnijas un, kamēr visas citas daļas esot indīgas, ziedu ķekarus var ēst. Piemēram, fritētus. Savukārt magnoliju ziedus nav pat jāfritē. Vai lapas. Vāra ievārijumos un izmanto paikas ietīšanai. Pavasara uzkodiņas, enīvan?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.