gee18 - [entries|archive|friends|userinfo]
gee18

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 9th, 2012|09:26 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

es laikam gaidu, kad viss saies sviestā.
viss šodien ir briesmīgi, un es arī tāda esot.
linkpost comment