crush - Adam Parker (1988), York Museums Trust [entries|archive|friends|userinfo]
esplanade

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Adam Parker (1988), York Museums Trust [Jan. 12th, 2021|02:58 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Stāv man uz tām kalsnajām sejām (un intelekta pazīmēm). Neko nevaru ar sevi iesākt.
Jo vairāk tad, ja radars griežas kā vilciņš.
linkpost comment