reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 29th, 2022|03:07 pm

de_profundis
sievietēm (gandrīz visām, un arī dažiem vīriešiem) ir īpašas attiecības ar dabu, ar augiem, ar bērniem, ar citu cilvēku ķermeņiem, ar mēnesi / mēness fāzēm, ar sava ķermeņa cikliem, kā arī viņu ķermeņiem piemīt dabisks magnētisms, kam ir milzīga ietekme uz vīriešiem (patriarhiju). tā visa ir dabiskā maģija, kur Dievs satiekas ar zemi, ar miesu, un domāju, ka varbūt tikai 1 % no sadedzinātajām patiešām darījās kaut ko ar melno maģiju vai lāstiem.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: