reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 27th, 2022|12:14 pm

de_profundis
es varētu katru dienu rakstīt citu ticības apliecību.

šodien es ticu, ka kaut kur tumsas vidū deg svece, kur mani kāds gaida.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: