reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 11th, 2021|07:16 pm

de_profundis
lai mums nebūtu tik grūti, te ir izliktas visādas lietas, kas atgadina debesis. mūzika un dejošana, pirmkārt, un tad, protams, attiecības. kur mēs cits citu atceramies.
un nav nekāda cita dvēseles uzdevuma, kā turēt debesis dzīvas sevī un apkārt.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: