reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 25th, 2021|10:49 am

de_profundis
konsekrācija ir jēdziens, kas no reliģijām nav iegājies valodā. man pagāja laiks, kamēr es sapratu, ko tas nozīmē manā garīgajā praksē, un proti, viss, ko es daru, ir ziedi, ko es nolieku Dievam pie kājām.

ir milzīga starpība, vai man kāds saka, ka man tā ir jādara, vai arī es to saprotu. pašlaik jūtu, ka notiek milzīga transformācija varas (morāles) attiecībās, ir cilvēki, kas noteikti nomirs vecajā paradigmā, kur lietas tiek darītas aiz bailēm (no sevis vai citu dzīvnieciskās dabas), nevis aiz brīvas izvēles, kas nāk caur atziņu, pēc kuras tā patiesībā vairs nav izvēle, kur pats vārds "izvēle" kļūst absurds, jo nav nekā ārpus mīlestības.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: