reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 30th, 2021|11:20 am

de_profundis
tas ir neticami, kā manā dzīvē ienāca Magdalēna. tas sākās ar to, ka savā dzimšanas dienā uzzināju, ka šī ir arī viņas diena.
šo rītu sāku ar raudāšanu, bet tad paskatījos uz šo mazo ikoniņu, uz to izteiksmi, ar kuru šī badass beibe tur rokā sarkano olu - bitch please? jo Kristus ir augšāmcēlies?

paldies.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: