reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 3rd, 2021|11:23 pm

de_profundis
kas paliek no mūsu idejām un uzskatiem pēc tam, kad tie ir pabijuši patiesības ugunī?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: