pierasti ieraksti -- Day [entries|friends|calendar]
blame

[ website | mana sinteetika ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[27 Jan 2008|11:04pm]
tīri psiholoģiski man nesanāk vel aiziet gulēt ap 22:00
bet vismaz līdz 1-2 vairs netupu.
6 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 27th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]