Parasts cilvēks, parasti ieraksti [entries|archive|friends|userinfo]
Antuanete

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 7th, 2019|08:06 pm]
[Tags|, ]

Solīju uzrakstīt par to, kādēļ sanāk tā, ka “”dabiskās” pļavas tiek glābtas no “nedabiskajiem” mežiem” http://klab.lv/users/hedera/374335.html
... tālāk ... )
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]