все как у людей - September 21st, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 21st, 2011

ir pienācis tas brīdis [Sep. 21st, 2011|11:13 pm]
[Current Mood |lol zomg]

kas es kaut kādā (oficiālā) tekstā rakstu vārdu "koncepcija".
LinkLeave a comment

Santa Sangre! [Sep. 21st, 2011|11:33 pm]
[Current Music |Death In June - Rose Clouds Of Holocaust]Hodorovskis [Jodorowsky] principā skaitās tāds kā sirreālisma un maindfaka vecmeistars, bet to es uzzināju tikai vēlāk, ieinteresējoties par filmas režisora personu. Sveicieni Freidonkulim, vistu lietus, mirstošais zilonis, kults, kas pielūdz bezroku svēto, daunīši, kam piedāvā šņaukt kokaīnu un tādā garā. Izrādās, astoņdesmitajos tomēr uzņēma arī labas filmas.
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | September 21st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]