Vajag, vajag, vajag - July 9th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 9th, 2019

[Jul. 9th, 2019|12:16 pm]

vajag

[yeux_glauques]
hei hei ciba, vai kāds nevēlas šķirties no Bullshit Jobs: A Theory is a 2018 book by anthropologist David Graeber? ļoti labprāt iegādātos
link8 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 9th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]