Vajag, vajag, vajag - February 3rd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 3rd, 2017

sports [Feb. 3rd, 2017|11:11 am]
vajag
[ll_]
Vajag jaunu partneri skvošam!
(Esmu diezgan iesācējs un visvairāk man pa ceļam ir zelta bolinga zāle un brīvdienas, bet der arī citi varianti)
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 3rd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]