Vajag, vajag, vajag - January 26th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 26th, 2017

Horvātu valodas speciālists (tulkotājs) [Jan. 26th, 2017|02:52 pm]

vajag

[elevelekaramele]
"Mopēds nav mans", tādēļ šobrīd tikai apvaicāšanās - vai jums zināms kāds horvātu valodas speciālists-tulkotājs?
Potenciālais darba materiāls tulkojams no horvātu valodas (horvātu-latviešu).
Pateicos jau iepriekš!
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 26th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]