Vajag, vajag, vajag - January 26th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 26th, 2016

[Jan. 26th, 2016|01:57 pm]

vajag

[7dienuviikendz]
-
kur lai ''izdomaa'' vecus dzeltenpapiira zhurnaalus ?
-
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 26th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]