Vajag, vajag, vajag - April 16th, 2012 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 16th, 2012

[Apr. 16th, 2012|02:56 pm]

vajag

[vinny]
Varbūt mājās kādam ir lieks, strādājošs ASUS portatīvā lādētājs?
Pa mazākām naudiņām kā veikalā varētu nopirkt vai vismaz aizņemties uz kkādu ned''elu, kamēr atrodu, kur tādu var dabūt :D
vinny_vinny@inbox.lv
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 16th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]