Vajag, vajag, vajag - December 28th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 28th, 2011

Sūcējiņš [Dec. 28th, 2011|12:45 pm]

vajag

[austrinjsh]
Ja nu kādam Ziemassvētkos uzdāvināts jauns putekļusūcējs un veco vairs nav kur likt - piesakos tam dot jaunas mājas!

Vakar saplīsa iepriekšējais (kurš pie tam nebija diezko labs, so - remontēt īpašas jēgas nav) un tīrībiņu tomēr gribas :)
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | December 28th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]