Vajag, vajag, vajag - June 6th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 6th, 2011

krāsu pārpalikumus vajag [Jun. 6th, 2011|02:28 pm]

vajag

[zazii_galka]
varbūt Tavas istabas stūrī mētājas kādas bundžas ar vēl nesakaltušu krāsu, ar kuru nomālēt istabas sienas?
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 6th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]