Vajag, vajag, vajag - May 27th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 27th, 2011

Rūsa [May. 27th, 2011|04:32 pm]
vajag
[au_ra]
Uz pērkoņkrēsliem (un ja ir - opera).

Upd. Operu vēl vajadzētu
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 27th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]