Vajag, vajag, vajag - May 18th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 18th, 2011

telefōns [May. 18th, 2011|12:26 pm]

vajag

[iokaste]
vai kāds var atdot man savu veco, nevajadzīgo mobīlo telefonu par kādu šokolādi/vīnu vai pliku paldies?
link5 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 18th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]