Vajag, vajag, vajag - February 15th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 15th, 2011

[Feb. 15th, 2011|02:29 pm]

vajag

[genucis]
Ļoti vajag Birutas Ozoliņas albumu "Sirdsgrieži" (2002)!
Kāds varbūt var virtuāli padalīties? :)
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 15th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]