Vajag, vajag, vajag - October 22nd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 22nd, 2007

GMV [Oct. 22nd, 2007|01:48 pm]

vajag

[mazaa_zive]
Gribu īrēt istabu centrā. Meklēju īrējamu istabu centrā. Vajadzētu istabu centrā no novembra.
link7 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 22nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]