Vajag, vajag, vajag - October 9th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 9th, 2007

[Oct. 9th, 2007|04:48 pm]
vajag
[4evernotyours]
Volfgans Gēte "Fausts"?
Garlībs Merķelis "Latvieši"

Varbūt kāds var iedot, aizdot, atdot?
Absolos atdot suņu un citu dzīvnieku nesaskādētu, bērnu nesaķēpātu, kopumā tādu pašu, kāda tā nonāktu pie manis! :)
atdotu 2ned laikā abas gramatas..  :)


link7 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 9th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]