Vajag, vajag, vajag - September 20th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 20th, 2007

[Sep. 20th, 2007|12:25 pm]

vajag

[komats]
vajag vadu priekš mobilā telefona nokia 7250, lai varētu pieslēgt datoram. vai arī vajag norādi, kur tādu rast.
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 20th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]