Vajag, vajag, vajag - July 29th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 29th, 2007

[Jul. 29th, 2007|09:00 am]

vajag

[udensroze]
latviešu - itāļu sarunavlodas vārdnīca nepieciešama. līdz augusta vidum. biju JR grāmatnīcā - tur ir tikai vārdnīcas. varbūt kāds var aizdot vai pateikt, kur nopirkt. paldies
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 29th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]