Vajag, vajag, vajag - May 23rd, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 23rd, 2007

sesija [May. 23rd, 2007|01:11 pm]
vajag
[ellaa_ellaa]
Man steidzami vajadzīgs referāts par kultūras vēstures tēmu. Termiņi visi jau ir sen aiztecējuši un slimums/riebums klāt.
Parasti jau tādas lietas dod tikai labiem draugiem, bet varbūt atrodas kāds, kas var palīdzēt.


Lūdzu nesakiet man neko par autortiesību lietām, jo esmu izmisumā.
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 23rd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]