Vajag, vajag, vajag - May 18th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 18th, 2007

krāsainas stikla plāksnes [May. 18th, 2007|12:59 am]

vajag

[ziemelji]
Kur ir iespējams nopirkt krāsainas stikla plāksnes, ne lielas, apmēram 20x20 cm ?
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 18th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]