Vajag, vajag, vajag - March 6th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 6th, 2007

N6230 headset's [Mar. 6th, 2007|11:42 pm]

vajag

[skakri]
Sveiciens!
Kādam nav aizķērušās liekas (vairs nevajag, nav vairs Nokia's, utt) Nokia austiņas (HDS-3)?
Paldies!
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | March 6th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]