Vajag, vajag, vajag - February 28th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 28th, 2007

dzīvojamā platība [Feb. 28th, 2007|10:51 pm]

vajag

[aminoskaabe]
Tiek meklēta dzīvojamā platība Rīgā, sākot ar februāri. Derēs gan dzīvoklis (vienistabīgs, divistabīgs) gan istabas (ar uzsvaru uz "s", bet arī bez "s" būs tīri labi vismaz iesākumam).

Ja nu, tad lūdzu voless_dinja@yahoo.co.uk
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 28th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]